SPC
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena. Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz
Speciálně   pedagogické   centrum
Poskytujeme tyto služby
psychologickou   a   speciálně   pedagogickou   diagnostiku   klientů   předškolního   a   školního věku
podporu   při   začleňování   do   odpovídajícího   typu   školy,   školského   či   jiného zařízení
psychologické   a   speciálně   pedagogické   poradenství   pro   rodiče,   pedagogy,   asistenty   a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta
individuální   a   skupinové   činnosti   –   speciální   programy   a   terapie   –   nabídka   přizpůsobena potřebám klientů – více v „Aktualitách“
podporu   a   vedení   při   společném   vzdělávání   ve   školách   různých typů
poradenství   při   tvorbě   IVP   v   předškolních   i   školních   institucích,   seznámení   s   využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury
metodické   vedení   rodičů   i   pedagogů,   výjezdy   do   kmenových   škol,   do   zařízení   a rodin
sociálně   právní   poradenství   –   poskytování   základních   informací   o   sociálních   dávkách, podporu     při     komunikaci     s     kompetentními     institucemi,     zprostředkování     kontaktů, poskytování    aktuálních    informací    o    možnostech    mimoškolních    aktivit    a    o    využívání asistenčních služeb aj.
při   podpoře   a   péči   o   klienty   spolupracujeme   v   týmu   -   se   vzdělávacími   a   dalšími institucemi,   s   odborníky   z   oblastí   školství   a   zdravotnictví,   s   dalšími   poradenskými zařízeními apod.
Mezi klienty SPC patří: děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě vícečetného zdravotního znevýhodnění od 3 do 26 let  klienti zařazení v běžných MŠ, ZŠ a SŠ, v různých typech speciálních škol a zařízení, dále klienti v rodinách Najdete nás: SPC sídlí v budově školy ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10 Těší se na vás: Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí, speciální pedagog SPC Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC        a další, kteří nám externě pomáhají v zajištění odborné péče
Skupinové aktivity SPC
Ve   školním   roce   2020/2021   naše   SPC   plánuje zahájit   skupinové   aktivity   zaměřené   na   všechny věkové kategorie našich klientů – dětí a žáků. Aktivity    se    zahajují    v    případě    odpovídajícího počtu   zájemců,   bližší   informace      poskytneme případným zájemcům.
Klubíčko
Pro    děti    předškolního    a    mladšího    školního věku     zaměřené     na     rozvoj     komunikace     a sociálních dovedností.
Hrajeme si – učíme se  
Aktivity    jsou    pro    dvojice,    trojice    mladších dětí,    jednotlivé    lekce    se    zaměřují    na    rozvoj motoriky,   percepce,   komunikace   a   na   zvládání skupinové práce.
Předškolák (10 lekcí 1x týdně, únor - květen)
Aktivita   je   určena   dětem,   které   zahájí   školní docházku   v   dalším   školním   roce   nebo   mají odklad školní docházky.
KLUB dospívajících (1x v měsíci)
Skupinová    aktivita    zaměřená    na    podporu samostatnosti     dospívajících     klientů     se zdravotním znevýhodněním.
“Já to zvládnu” (1x týdně)
Je   zaměřena   na   rozvoj   kognitivních   funkcí a   sociálních   doveností   (vychází   z   programů R.   Feuersteina,   FIE   I,   Basic,   z   materiálů   a technik    zaměřených    na    rozvoj    sociálních vztahů).
Podpůrná     rodičovská     skupina (termíny po dohodě účastníků)
Skupinové       setkávání       rodičů       dětí       se zdravotním    postižením.    Cílem    je    podpora rodičovských   kompetencí,   sdílení   úspěchů   i neúspěchů   při   výchově   dítěte   se   zdravotním znevýhodněním,   vzájemná   podpora,   prostor pro porozumění, odpočinek a relaxaci.
Využíváme metodu Videotrénink interakcí (VTI)
j edná   se   o   intervenční   a   terapeutickou   metodu   práce   s   videozáznamem,   jejíž   cílem je     podpořit     interakci     mezi     rodičem     a     dítětem.     Cílem     je     podpora     úspěšné komunikace, pozitivní zpětná vazba.
VTI    poskytuje    psycholožka    SPC    (akreditovaná    videotrenérka    organizace    SPIN, akreditace   MŠMT)   v   rodině   nebo   v   MŠ   či   ZŠ   jako   formu   odpory   dítěte   se   speciálně vzdělávacími potřebami.
Jednorázové aktivity
Semináře pro rodiče se sociální tématikou.
Semináře   pro   menší   skupiny   pedagogů   či rodičů   na   Vámi   vybrané   téma,   na   Vašem   či našem pracovišti.
Pokud potřebujete další informace a podrobnosti k výše uvedené nabídce, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem na  spc.starostrasnicka@email.cz
Aktuality SPC
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR jsou skupinové aktivity pozastaveny. Tým SPC
Individuální   práce   s   klientem   je   ve   školských poradenských   zařízeních   nadále   realizována bez     omezení     v     souladu     s     hygienickými opatřeními.
Provoz SPC - aktuálně k 1. 3. 2021
při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 721 450 105 E-mail: spc.starostrasnicka@email.cz ID schránky: tbv2zja (společné se ZŠ Speciální)