SPC
Speciálně pedagogické centrum
Poskytujeme tyto služby
psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku klientů předškolního a školního věku
podporu při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení
psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, pedagogy, asistenty a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta
individuální a skupinové činnosti – speciální programy a terapie – nabídka přizpůsobena potřebám klientů – více v „Aktualitách“
podporu a vedení při společném vzdělávání ve školách různých typů
poradenství při tvorbě IVP v předškolních i školních institucích, seznámení s využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury
metodické vedení rodičů i pedagogů, výjezdy do kmenových škol, do zařízení a rodin
sociálně právní poradenství – poskytování základních informací o sociálních dávkách, podporu při komunikaci s kompetentními institucemi, zprostředkování kontaktů, poskytování aktuálních informací o možnostech mimoškolních aktivit a o využívání asistenčních služeb aj.
při podpoře a péči o klienty spolupracujeme v týmu - se vzdělávacími a dalšími institucemi, s odborníky z oblastí školství a zdravotnictví, s dalšími poradenskými zařízeními apod.
Mezi klienty SPC patří:
děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě vícečetného zdravotního znevýhodnění od 3 do 26 let
klienti zařazení v běžných MŠ, ZŠ a SŠ, v různých typech speciálních škol a zařízení, dále klienti v rodinách
Najdete nás:
SPC sídlí v budově školy ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10
Těší se na vás:
Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí, speciální pedagog SPC
Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC
Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC
       a další, kteří nám externě pomáhají v zajištění odborné péče
Aktuality SPC
Skupinové aktivity SPC
Ve    školním    roce    2018/2019    naše    SPC    nabízí skupinové   aktivity   zaměřené   na   všechny   věkové kategorie   našich   klientů   –   dětí   a   žáků.   Nabídka aktivit     je     vytvořena     s     ohledem     na     speciální vzdělávací     potřeby     dětí     a     žáků.     V     průběhu školního roku je aktualizován seznam zájemců.
Klubíčko
Pro děti předškolního a mladšího školního věku zaměřené na rozvoj komunikace a sociálních dovedností.
Termín – úterý od 14 do 15 hodin pro přihlášené.
Hrajeme si – učíme se
Aktivity   jsou   pro   dvojice   či   skupinky   mladších dětí,    jednotlivé    lekce    se    zaměřují    na    rozvoj motoriky,   percepce,   komunikace   a   na   zvládání skupinové práce.
Předškolák
Aktivita   je   určena   dětem,   které   zahájí   školní docházku    v    dalším    školním    roce    nebo    mají odklad školní docházky.
Termín - úterý od 14 do 15 hodin
KLUB dospívajících
Skupinová aktivita zaměřená na podporu samostatnosti dospívajících klientů se zdravotním znevýhodněním.
Nově   nabízíme   podpůrnou   aktivitu   “Já   to zvládnu”  
Je   zaměřena   na   rozvoj   kognitivních   funkcí   a sociálních   doveností   (vychází   z   programů   R. Feuersteina,     FIE     I,     Basic,     z     materiálů     a technik     zaměřených     na     rozvoj     sociálních vztahů).
Podpůrná rodičovská skupina
Skupinové       setkávání       rodičů       dětí       se zdravotním     postižením.     Cílem     je     podpora rodičovských    kompetencí,    sdílení    úspěchů    i neúspěchů   při   výchově   dítěte   se   zdravotním znevýhodněním,    vzájemná    podpora,    prostor pro porozumění, odpočinek a relaxaci.
Videotrénink interakcí (VTI)
Intervenční    a    terapeutická    metoda    práce    s videozáznamem,      jejíž      cílem      je      podpořit interakci    mezi    rodičem    a    dítětem.    Cílem    je podpora      úspěšné      komunikace,      pozitivní zpětná vazba.
VTI   poskytuje   psycholožka   SPC   (akreditovaná videotrenérka    organizace    SPIN,    akreditace MŠMT)   v   rodině   nebo   v   MŠ   či   ZŠ   jako   formu odpory     dítěte     se     speciálně     vzdělávacími potřebami.
Jednorázové aktivity
Semináře pro rodiče se sociální tématikou
Společná       setkání       rodičů       a       zástupců organizací    poskytujících    sociální    služby.    Na seminářích     budou     představeny     jednotlivé sociální   služby   vybraných   organizací   (osobní asistence,   odlehčovací   služby,   pobytové   akce atd.),     které     by     rodiče     mohli     využít     pro zajišťování péče svých dětí a dospívajících. 
Semináře    pro    menší    skupiny    pedagogů    či rodičů   na   vámi   vybrané   téma,   na   vašem   či našem pracovišti.
Pokud potřebujete další informace a podrobnosti k výše uvedené nabídce, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem na  spc.starostrasnicka@email.cz
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Podpůrná setkání pro asistenty pedagoga
Termín   -   úterý   od   15:15   do   16:15   hodin (10 lekcí)
Zaměřuje      se      na      rozvoj      grafomotoriky, percepce,   na   prodlužování   pozornosti,   zároveň poskytujeme      náměty      rodičům      pro      práci s dítětem.
Mezi       opakovaně       nabízené       skupinové aktivity patří:
při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437 e-mail:    spc.starostrasnicka@email.cz ID schránky: tbv2zja (společné se ZŠ Speciální) Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz