Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum

při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poskytujeme tyto služby

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku klientů předškolního a školního věku
 • podporu při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení
 • psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, pedagogy, asistenty a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta
 • individuální a skupinové činnosti – speciální programy a terapie – nabídka přizpůsobena potřebám klientů – více v „Aktualitách“
 • podporu a vedení při integraci ve školách různých typů
 • poradenství při tvorbě IVP v předškolních i školních institucích, seznámení s využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury
 • metodické vedení rodičů i pedagogů, výjezdy do kmenových škol, do zařízení a rodin
 • sociálně právní poradenství – poskytování základních informací o sociálních dávkách, podporu při komunikaci s kompetentními institucemi, zprostředkování kontaktů, poskytování aktuálních informací o možnostech mimoškolních aktivit a o využívání asistenčních služeb aj.
 • při podpoře a péči o klienty spolupracujeme v týmu - se vzdělávacími a dalšími institucemi, s odborníky z oblastí školství a zdravotnictví, s dalšími poradenskými zařízeními apod.

Mezi klienty SPC patří: 

 • děti, žáci a studenti s více vadami od 3 do 26 let
 • klienti zařazení v běžných MŠ, ZŠ a SŠ, v různých typech speciálních škol a zařízení, dále klienti v rodinách

Najdete nás:

 • SPC sídlí v budově školy ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10

Těší se na vás:

 • Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí , speciální pedagog SPC
 • Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC
 • Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC

       a další, kteří nám externě pomáhají v zajištění odborné péče


 

 

Aktuality SPC

Aktivity SPC pro školní rok 2016/2017

Skupinové aktivity:

Klubíčko

Skupinová aktivita pro děti předškolního a mladšího školního věku zaměřená na rozvoj sociálních dovedností. Cílem setkávání je rozvoj komunikace, prohloubení schopnosti porozumění sobě a druhým, podpora v oblasti sociálních kompetencí.

Termín – úterý od 14 do 15 hodin pro přihlášené.

Bližší informace na spc.starostrasnicka@email.cz

KLUB dospívajících

Skupinová aktivita zaměřená na podporu samostatnosti dospívajících klientů.

Bližší informace na spc.starostrasnicka@email.cz

Hrajeme si – učíme se

Aktivity individuální nebo ve dvojicích či menších skupinkách pro mladší děti. Jednotlivé lekce se zaměřují na rozvoj motoriky, percepce, komunikace a na zvládání skupinové práce. Jsou zde zařazovány arteterapeutické a muzikoterapeutické prvky. Dle potřeb jsou rodičům poskytovány konzultace k rozvoji dítěte.

Den konání: úterý od 14 do 15 hodin (1x za 14 dní)

Bližší informace na spc.starostrasnicka@email.cz

Předškolák

Aktivity v menších skupinkách pro předškolní děti 6 – 7 let. Jednotlivé lekce se zaměřují na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, na grafomotoriku, předpočetní představivost, na komunikaci a sociální připravenost k zahájení povinné školní docházky.

Den konání: úterý od 14 do 15 hodin (1x za 14 dní)

Bližší informace na spc.starostrasnicka@email.cz

Nabízíme podpůrné aktivity a speciální programy pro děti – žáky, dle individuálních potřeb dětí, na základě speciálně pedagogické diagnostiky, v těsné spolupráci s rodiči.

Využíváme např. programy - rozvoj kognitivních funkcí R. Feuersteina, FIE I, II, Basic, Maxík, HYPO, NVT (neuro – vývojová terapie).

Podpůrná rodičovská skupina

Skupinové setkávání rodičů dětí se zdravotním postižením. Cílem je podpora rodičovských kompetencí, sdílení úspěchů i neúspěchů při výchově, vzájemná podpora, prostor pro porozumění, odpočinek a relaxaci. Bližší informace na spc.starostrasnicka@email.cz

Videotrénink interakcí (VTI)

Intervenční a terapeutická metoda práce s videozáznamem, jejíž cílem je podpořit interakci mezi rodičem a dítětem. Cílem je podpora úspěšné komunikace, pozitivní zpětná vazba.

VTI poskytuje psycholožka SPC (akreditovaná videotrenérka organizace SPIN, akreditace MŠMT) v rodině nebo v MŠ či ZŠ jako formu odpory dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami.

Semináře pro rodiče se sociální tématikou:

Společná setkání rodičů a zástupců organizací poskytujících sociální služby. Na seminářích budou představeny jednotlivé sociální služby vybraných organizací (osobní asistence, odlehčovací služby, pobytové akce atd.), které by rodiče mohli využít pro zajišťování péče svých dětí a dospívajících. 

S dotazy či připomínkami nás kontaktujte e-mailem či telefonicky!