SPC
ŠKOLA
Škola
Žáci   se   v   naší   škole   vzdělávají   podle   Školního   vzdělávacího   programu   základní   školy   speciální   "Společně   školou   i   životem"   (ŠVP   ZŠS),   který vychází z Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální (RVP ZŠS) a podle Individuálních vzdělávacích plánů (IVP).
Výuka žáků na prvním stupni (1.- 6. ročník)
Výuka   na   prvním   stupni   se   týká   rozvoje   žáků    ve   všech   vzdělávacích   oblastech.   Na   počátku   vzdělávání   si   žáci   potřebují   osvojit   pravidla školního   režimu.   Dále   pak   rozvíjíme   předmatematické   a   matematické   představy,   předčtenářské   dovednosti,   učíme   se   základy   sebeobsluhy, dílčí pracovní dovednosti, rozvíjíme komunikaci.
Podle   schopností   žáků   vybíráme   vhodnou   metodu   čtení.   Analyticko – syntetickou   nebo   globální.   Procvičujeme   grafomotoriku   a   vybíráme vhodnou   metodu   psaní   podle   individuálních   možností   každého   žáka.   V   samostatném   předmětu   podporujeme   rozvoj   komunikace   -   jak   klasické orální,   tak   alternativní   (znaky,   gesta,   symboly   apod.).   Upevňujeme   matematické   představy   tak,   aby   se   na   ně   dalo   v   dalším   stupni   navázat postupným rozšiřováním početního oboru, matematických úkonů a poznatků.
Rozvíjíme   estetické   cítění   a   vnímání   při   hudebních   a   výtvarných   činnostech   a   napříč   předměty   také   jemnou   i   hrubou   motoriku.   Učíme   děti základním   pracovním   návykům,   ze   kterých   pak   vyplývá   schopnost   samostatné   práce   podle   pokynů,   podle   návodu,   spolupráce   ve   skupině apod.   V   neposlední   řadě   získávají   děti   poznatky   z   oblasti   společenského   života,   přírody,   zdraví.   Vzhledem   ke   speciálním   vzdělávacím potřebám žáků je možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.
Učební   plán   je   rozšířen   o   předměty   speciálně   pedagogické   péče   s   prvky   terapie.   Pracujeme   individuálně   nebo   ve   skupinkách,   pro   práci využíváme   jak   klasické   pomůcky,   tak   moderní   techniku.   Materiály   přizpůsobujeme   nebo   přímo   vytváříme   pro   podle   individuálních   potřeb   žáků. Všechny   získané   poznatky   vztahujeme   přímo   k   praktickému   využití   tak,   aby   žák   směřoval   ke   získání   všech   klíčových   kompetencí,   uvedených v ŠVP.
 
Výuka žáků na druhém stupni (7.- 10. ročník)
Výuka   na   2.   stupni   probíhá   v   souladu   s   ŠVP.   Výuka   čtení   a   psaní   je   zvolena   pro   každého   žáka   tak,   aby   odpovídala   jeho   speciálním vzdělávacím   potřebám,   navazuje   na   získané   znalosti   z   1.   stupně   a   dále   ho   rozšiřuje.   Při   čtení   navazujeme   na   zvolenou   metodu   globální   nebo analyticko – syntetickou,   píšeme   psacím   či   velkým   tiskacím   písmem   nebo   využíváme   počítač,   který   má   upravenou   klávesnici   podle   potřeby žáků.   Využíváme   interaktivní   tabuli   a   další   techniku,   kde   pedagogové   sami   vytvářejí   materiály   tak,   aby   výuka   ve   všech   předmětech   spolu souvisela.   Žáci   čtou   a   píší   slova,   věty   nebo   celé   texty   s   obsahem,   který   odpovídá   tematickým   celkům   dle   předmětů   Člověk   a   příroda,   Člověk   a společnost, Výchova ke zdraví.
Při   hudebních   a   výtvarných   aktivitách   zařazujeme   prvky   terapií   a   stimulační   aktivity.   Pro   naše   žáky   je   velmi   důležitý   předmět   Člověk   a   svět práce,   který   rozvíjí   sebeobsluhu,   zdokonaluje   dříve   získané   poznatky   při   vaření,   práci   v   dílně,   na   zahradě.   Máme   zpracovanou   také   metodiku práce s keramickou hlínou. Snažíme se o rozvoj jemné motoriky, celkově o rozvoj pracovních dovedností.
Podpora   komunikace   patří   nejen   do   předmětu   Řečová   výchova,   ale   provází   celý   školní   režim.   Rozvíjíme   slovní   zásobu,   sociální   komunikaci apod.   Směřujeme   k   rozvoji   sociálních   dovedností   tak,   aby   se   žáci   dokázali   přizpůsobit   běžným   situacím,   orientovat   se   v   nich   a   vyjádřit   své potřeby. Využíváme rehabilitační a kompenzační pomůcky, didaktické pomůcky a materiály upravujeme podle potřeb žáků.
V rámci probíhajících projektů se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.
Vzdělávání v třídě přípravného stupně základní školy speciální
Předškolní   vzdělání   dětem   v   přípravném   stupni   základní   školy   speciální   nabízíme   před   zahájením   školní   docházky   Školní   vzdělávací   program pro   přípravný   stupeň   základní   školy   speciální   (ŠVP   PS   ZŠS),   který   vychází   z   Rámcového   vzdělávacího   programu   pro   předškolní   vzdělávání (RVP PV).
Obsah    programu    umožňuje    plně    rozvíjet    motoriku,    percepci,    komunikaci,    pracovní    a    sociální    dovednosti    a    to    v    oblastech    biologické, psychologické, sociální, sociokulturní a enviromentální. Přípravný stupeň ZŠS je přípravou na školní režim.
Odpolední zajmové činnosti v rámci Školní družiny
KERAMIKA
Při   činnostech   s   keramickou   hlínou   mají   děti   příležitost   přímého   kontaktu   s   přírodním   materiálem.   Modelování   a   hra   s   hlínou   je   výborným prostředkem   relaxace   a   uvolnění   energie,   tehdy   děti   uplatní   svou   vlastní   fantazii,   osobitý   styl,   emoce   a   přání.   Hlína   je   materiál,   který   přirozeně působí rehabilitačně - umožňuje procvičování prstů a uvolňování zápěstí (rozvoj jemné motoriky).
KRESLENÍ
Při   skupinových   výtvarných   aktivitách   rozvíjíme   schopnost   komunikace   mezi   dětmi   a   vnímání   světa   kolem.   Kresba,   malba   a   dalších   výtvarné techniky,   které   si   vyzkoušíme,   nám   pomohou   podněcovat   smysly   jako   je   zrak   a   hmat.   Žáci   jsou   podporování   v   realizací   vlastních   nápadů,   čímž jsou vedeni k samostatnosti-tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí.
POČÍTAČE
Seznámíme   se   s   počítačem,   jeho   příslušenstvím   a   různými   počítačovými   programy,   především   textovými,   grafickými   a   upravujícími   fotografie. A také si to sami vyzkoušíme. Ukážeme si různé dětské weby na internetu, jak se na nich orientovat, popř. s nimi pracovat.
POHYBOVKY
Při   pohybovkách   rozvíjíme   obratnost,   posilujeme   svaly   a   prostorovou   orientaci.   V   úvodu   hodiny   se   nejprve   rozcvičíme   protahovacími   cviky   a zahřejeme   během.   V   hlavní   části   přijdou   na   řadu   míčové   hry   jako   boccia,   floorbal,   fotbal,   basketbal   nebo   jiné   hry   typu   opičí   dráha   se   základy atletiky nebo gymnastiky. Na závěr relaxujeme při dechových cvičeních…
RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Náplní   relaxačního   cvičení   je   fyzická   i   psychická   relaxace,   stimulace   sluchové,   zrakové,   hmatové   a   čichové   percepce   za   využití   technik z konceptu    bazální    stimulace    (podpora    vnímání,    komunikace    a    pohybových    schopností),    orofaciální    stimulace,    míčkové     facilitace    a tramporelaxace na kruhové trampolíně.
RUČNÍ PRÁCE
Inspirováni   především   ročními   obdobími   se   budeme   tvořit   výrobky   z   papíru,   kartonu,   přírodnin,   korálků,   drátků,   dřeva   i   modelovacích   hmot. Zlepšíme   si   tak   jemnou   motoriku   a   budeme   rozvíjet   hybnost   a   obratnost,   potřebné   ke   stabilitě   úchopu   při   práci   s   materiálem   i   pomůckami   a naučíme se je pojmenovávat a správně je používat. Osvojujeme si základní pracovní návyky.
TANEČNĚ POHYBOVÉ HRY
Zaměřujeme   se   na   rozvoj   pohybových   dovedností   s   podporou   rytmických   i   relaxačních   prvků   hudby.   Mezi   hlavní   činnosti   patří   rytmizace, koordinační a balanční cvičení, nácvik základních tanečních prvků a závěrečné uvolnění během relaxace.
VAŘENÍ
Učíme   se   připravovat   jednoduchá   jídla.   Zaměřujeme   se   na   to,   aby   děti   poznaly   jednotlivé   základní   potraviny   i   vybavení   kuchyně   a   podle potřeby   s   nimi   zacházely.   Procvičujeme   jemnou   motoriku   a   zapojujeme   vlastní   invenci.   Osvojujeme   si   základy   stolování   a   při   vaření   dbáme   na pravidla bezpečnosti
ZPÍVÁNÍ
Zpíváme,   tančíme,   posloucháme   a   relaxujeme   při   hudbě   různých   stylů   a   žánrů.   Od   dětských,   lidových   písní   až   po   rock.   Nejsme   jen posluchači,   ale   hrajeme   si   se   zvuky   hudebních   nástrojů,   zpíváme,   intonujeme,   tancujeme   –   jak   je   komu   přirozené.   Seznámíme   se   s   novými písničkami a potěšíme se oblíbenými "peckami".
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Výuka
Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz