SPC
ŠKOLA
Škola
Žáci   se   v   naší   škole   vzdělávají   podle   Školního   vzdělávacího   programu   základní   školy   speciální   "Společně   školou   i   životem"   (ŠVP ZŠS),   který   vychází   z   Rámcového   vzdělávacího   programu   základní   školy   speciální   (RVP   ZŠS)   a   podle   Individuálních   vzdělávacích plánů   (IVP).   Školní   vzdělávací   program   je   rozdělen   na   dva   díly.   Díl   I   se   zaměřuje   na   čtení,   psaní,   matematiku   a   další   vzdělávací   oblasti, které   rozvíjejí   celkovou   osobnost   žáka.   Díl   II   přizpůsobuje   výuku   a   aktivity   tak,   aby   žáci   dosáhli   maximálního   možného   rozvoje,   zažili úspěch   a   měli   radost   z   práce.   Součástí   výuky   jsou   projekty,   ve   kterých   se   snažíme   posilovat   znalosti,   dovednosti   a   učíme   žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.
Výuka   na   prvním   stupni   se   týká   rozvoje   žáků    ve   všech   vzdělávacích   oblastech.   Na   počátku   vzdělávání   si   žáci   osvojují   pravidla školního   režimu.   Dále   pak   rozvíjíme   předmatematické   a   matematické   představy,   předčtenářské   a   čtenářské   dovednosti,   učíme   se základy sebeobsluhy, dílčí pracovní dovednosti, rozvíjíme komunikaci.
Podle   schopností   žáků   vybíráme   vhodnou   metodu   čtení:   globální,   analyticko – syntetickou   a   prvky   genetického   čtení.   Procvičujeme grafomotoriku    a    vybíráme    vhodnou    metodu    psaní    podle    individuálních    možností    každého    žáka.    V    samostatném    předmětu podporujeme    rozvoj    komunikace    -    jak    klasické    orální,    tak    augmentativní    (znaky,    gesta,    symboly,    komunikační    tabulky    apod.). Upevňujeme   matematické   představy   tak,   aby   se   na   ně   dalo   v   dalším   stupni   navázat   postupným   rozšiřováním   početního   oboru, matematických úkonů a poznatků.
Rozvíjíme   estetické   cítění   a   vnímání   při   hudebních   a   výtvarných   činnostech   a   napříč   předměty   také   jemnou   i   hrubou   motoriku.   Učíme žáky      základním   pracovním   návykům   s   důrazem   na   individuální   možnosti   každého   jednotlivce   a   podporujeme   spolupráci   ve   skupině. V   neposlední   řadě   získávají   žáci   poznatky   z   oblasti   společenského   života,   přírody,   zdraví.   Vzhledem   ke   speciálním   vzdělávacím potřebám žáků je možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.
Učební   plán   je   rozšířen   o   předměty   speciálně   pedagogické   péče   s   prvky   terapie.   Pracujeme   individuálně   nebo   ve   skupinkách,   pro práci   využíváme   jak   klasické   pomůcky,   tak   moderní   techniku.   Materiály   přizpůsobujeme   nebo   přímo   vytváříme   podle   potřeb   žáků. Všechny   získané   poznatky   vztahujeme   přímo   k   praktickému   využití   tak,   aby   žák   směřoval   ke   získání   všech   klíčových   kompetencí, uvedených v ŠVP.
Výuka žáků na druhém stupni (7. - 10. ročník)
Výuka   na   2.   stupni   probíhá   v   souladu   s   ŠVP.   Metodika   čtení   a   psaní   je   zvolena   pro   každého   žáka   tak,   aby   odpovídala   jeho   speciálním vzdělávacím   potřebám,   navazuje   na   znalosti   získané   z   1.   stupně   a   dále   je   rozšiřuje.   Při   čtení   navazujeme   na   zvolenou   metodu,   tedy globální,   analyticko – syntetickou   či   genetickou.   Žáci   píší   převážně   velkým   tiskacím   písmem   a   pracují   i   na   počítači.   Využíváme interaktivní   tabuli   a   speciálně   upravené   klávesnice   apod.   Pedagogové   sami   vytvářejí   materiály   tak,   aby   výuka   ve   všech   předmětech spolu   souvisela.   Žáci   čtou   a   píší   slova,   věty   nebo   celé   texty   s   obsahem,   který   odpovídá   tematickým   celkům   dle   předmětů   Člověk   a příroda, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví.
Při   hudebních   a   výtvarných   aktivitách   zařazujeme   prvky   terapií   a   stimulační   aktivity.   Pro   naše   žáky   je   velmi   důležitý   předmět   Člověk   a svět   práce,   který   zdokonaluje   dříve   získané   poznatky   při   vaření,   práci   v   dílně,   na   zahradě.   Máme   zpracovanou   také   metodiku   práce s keramickou hlínou. Snažíme se o rozvoj jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných a pracovních dovedností.
Podpora   komunikace   patří   nejen   do   předmětu   Řečová   výchova,   ale   provází   celý   školní   režim.   Rozvíjíme   slovní   zásobu,   sociální komunikaci   apod.   Směřujeme   k   rozvoji   sociálních   dovedností   tak,   aby   se   žáci   dokázali   přizpůsobit   běžným   situacím,   orientovat   se   v nich   a   vyjádřit   své   potřeby.   Využíváme   rehabilitační   a   kompenzační   pomůcky,   didaktické   pomůcky   a   materiály   upravujeme   podle potřeb žáků.
V   rámci   probíhajících   projektů   se   snažíme   posilovat   znalosti,   dovednosti   a   učíme   žáky   spolupracovat   a   navzájem   se respektovat.
Vzdělávání v třídě přípravného stupně základní školy speciální
Předškolní   vzdělání   dětem   v   přípravném   stupni   základní   školy   speciální   nabízíme   před   zahájením   povinné   školní   docházky.   Tento   rok je   věnovaný   hlavně   adaptaci   na   nové   prostředí.   Děti   se   seznamují   se   školou.   Pomalu   nenásilnou   formou   vstřebávají   i   školní   režim. Během   přípravného   roku   probíhá   výuka   dle   Školního   vzdělávacího   programu   pro   přípravný   stupeň   základní   školy   speciální   (ŠVP   PS ZŠS), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
Cílem   příipravného   stupně   je   získat   kladný   vztah   ke   škole   a   učení   samotnému.   Proto   využíváme   učení   prožitkem.   Jde   o   praktickou výuku   se   zapojením   vlastní   zkušenosti,   praktický   nácvik   se   zapojením   smyslů.   Pro   děti   je   tato   výuka   více   atraktivní   a   motivuje   je   ke spontánnímu   učení.   Ve   třídě   je   4   -   6   žáků   a   2   speciální   pedagogové,   což   umožňuje   pracovat   s   dětmi   individuálně,   ale   i   ve   skupině. Skupinová   práce   je   velice   důležitá   i   pro   zvládání   výuky   ve   škole.   Děti   se   učí   dát   prostor   svým   spolužákům,   vzájemně   spolupracovat   a komunikovat.   Účastní   se   všech   akcí   pořádaných   školou   a   tím   se   zapojují   i   mezi   žáky   z   jiných   tříd.   Výuka   není   však   omezena   jen   na pobyt   ve   škole.   V   rámci   rozvoje   sociálních   dovedností   navštěvujeme   různé   kulturní   a   sportovní   akce,   ozdravná   zařízení   a   vyjíždíme   s dětmi na výlety.
Odpolední zajmové činnosti v rámci Školní družiny
Copyright     ©     2018     Základní     škola     speciální.     Všechna     práva vyhrazena.
Výuka
Nahoru
Výuka žáků na prvním stupni (1. - 6. ročník)
Výletník    –   odpolední   aktivita,   která   probíhá   jednou   za   14   dní   formou   poznávacích,   sportovních   a   kulturně   zaměřených   výletů.   Při těchto   výletech   si   děti   prohlubovaly   schopnost   orientovat   se   v   novém   prostředí   mimo   školu,   spolupráci   ve   skupině   a   podřízení   se potřebám   ostatních,   rozlišení   vhodnosti   či   nevhodnosti   svého   chování   a   uplatnění   získaných   vzorců   chování   ve   správných   situacích. Ve   školním   roce   2017/2018   byla   navázána   úzká   spolupráce   se   ZŠ   Jakutská.   Žáci   této   školy   s   námi   jednou   měsíčně   chodí   na   výlety   a při těchto setkáních vznikla nová přátelství žáků naší školy s dětmi z běžné základní školy. Zpívání    –   děti   zde   mají   možnost   vnímat   a   vyjadřovat   své   pocity   pomocí   tónů   a   rytmu.   Tato   odpolední   aktivita   je   velmi   oblíbená.   Děti zde   mají   možnost   výběru   písně   pomocí   obrázků   a   tím   se   i   písně   učí.   Hudbu   doprovázejí   hrou   na   různé   rytmické   nástroje   (Orffovy   a jiné)   a   doplňují   pohybovými   aktivitami   –   tancem   nebo   hrou   na   tělo,   kde   rozvíjejí   vizuomotorickou   koordinaci.      Do   této   odpolední aktivity jsou zařazeny i relaxační chvilky a cílem je navodit příjemnou atmosféru. Keramika    -   při   činnostech   s   keramickou   hlínou   mají   děti   příležitost   přímého   kontaktu   s   přírodním   materiálem.   Modelování   a   hra   s   hlínou je   výborným   prostředkem   relaxace   a   uvolnění   energie.   Zde   děti   uplatní   svou   vlastní   fantazii,   osobitý   styl,   emoce   a   přání.   Hlína   je materiál, který přirozeně působí rehabilitačně - umožňuje procvičování prstů a uvolňování zápěstí, rozvoj jemné motoriky. Kreslení     -    při    skupinových    výtvarných    aktivitách    rozvíjíme    schopnost    komunikace    mezi    dětmi    a    vnímání    světa    kolem.    Do    této odpolední   aktivity   zařazujeme   kresbu,   malbu,   experimentování   s   barvami,   tiskařské   techniky   nebo   koláže   z   přírodnin.   Tyto   výtvarné techniky   pomohou   žákům   podněcovat   smysly   jako   je   zrak   a   hmat.   Žáci   jsou   podporovaní   v   realizaci   vlastních   nápadů,   čímž   jsou vedeni k samostatnosti. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí. Počítače    –   v   této   odpolední   aktivitě   se   děti   učí   ovládat   počítač   a   jeho   příslušenství.   Pracuje   se   s   interaktivní   tabulí,   klávesnicí,   různými programy   pro   úpravu   textu   a   fotografií,   internetem   a   při   činnostech   využíváme   tiskárnu   nebo   scanner.   Nově   je   v   této   odpolední aktivitě   zavedena   práce   s   tabletem,   kde   se   děti   učí   pracovat   s   výukovými   aplikacemi.   V   tomto   školním   roce   se   rovněž   děti   učily pracovat s interaktivní elektronickou tužkou. Při této činnosti rozvíjely svou fantazii, postřeh a práci v kolektivu.   Relaxační   cvičení    –   náplní   relaxačního   cvičení   je   fyzická   i   psychická   relaxace,   stimulace   sluchové,   zrakové,   hmatové   i   čichové percepce   za   využití   technik   z   konceptu   bazální   stimulace   (podpora   vnímání,   komunikace   i   pohybových   schopností),   orofaciální stimulace, míčkové facilitace a tramporelaxace na kruhové trampolíně.   Vaření   –   je   další   velmi   oblíbenou   pracovní   aktivitou.   Děti   se   učí   bezpečně   ovládat   kuchyňské   náčiní   i   přístroje.   Seznamují   se   s   různými potravinami,   jejich   chutěmi   a   vůněmi.   Připravují   z   nich   podle   psaných   nebo   obrázkových   receptů   jednoduché   studené   a   na   různý způsob   tepelně   upravené   pokrmy.   Během   přípravy   jídel   se   děti   seznamovaly   s   etiketou   stolování,   hygienickými   zásadami   a   pravidly zdravé výživy. Golf   bez   bariér    -   jednou   za   14   dní   probíhá   v   naší   škole   výuka   golfu   dle   výukového   programu   SNAG   (Starting   New   At   Golf).   Hra obsahuje   všechny   prvky   golfu,   ale   v   upravené   podobě,   což   z   něj   činí   snadný   a   zábavný   způsob,   jak   se   naučit   základy   golfu. Provozování   této   sportovní   aktivity   není   omezeno   věkem,   vzrůstem   ani   kondicí.   Může   se   hrát   kdekoliv   (venku   i   uvnitř)   a   kdykoliv (celoročně).   Míčky   se   podobají   tenisákům,   hole   jsou   vyrobeny   z   plastu   a   všechny   pomůcky   jsou   konstruovány   tak,   aby   dětem pomáhaly   dosáhnout   úspěchu   co   nejsnáze.   SNAG   trénuje   rovnováhu,   koordinaci,   vizuální   vnímání   a   spolupráci   očí   a   rukou.   Kromě hry pro zábavu je často využíván i v rehabilitačních a terapeutických zařízeních.
Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz