SPC
ŠKOLA
Škola
Žáci   se   v   naší   škole   vzdělávají   podle   Školního   vzdělávacího   programu   základní   školy   speciální   "Společně   školou   i   životem"   (ŠVP   ZŠS),   který vychází   z   Rámcového   vzdělávacího   programu   základní   školy   speciální   (RVP   ZŠS)   a   podle   Individuálních   vzdělávacích   plánů   (IVP).   Školní vzdělávací   program   je   rozdělen   na   dva   díly.   Díl   I   se   zaměřuje   na   čtení,   psaní,   matematiku   a   další   vzdělávací   oblasti,   které   rozvíjejí   celkovou osobnost   žáka.   Díl   II   přizpůsobuje   výuku   a   aktivity   tak,   aby   žáci   dosáhli   maximálního   možného   rozvoje,   zažili   úspěch   a   měli   radost   z   práce. Součástí výuky jsou projekty, ve kterých se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.
Výuka   na   prvním   stupni   se   týká   rozvoje   žáků    ve   všech   vzdělávacích   oblastech.   Na   počátku   vzdělávání   si   žáci   osvojují   pravidla   školního režimu.   Dále   pak   rozvíjíme   předmatematické   a   matematické   představy,   předčtenářské   a   čtenářské   dovednosti,   učíme   se   základy   sebeobsluhy, dílčí pracovní dovednosti, rozvíjíme komunikaci.
Podle    schopností    žáků    vybíráme    vhodnou    metodu    čtení:    globální,    analyticko – syntetickou    a    prvky    genetického    čtení.    Procvičujeme grafomotoriku   a   vybíráme   vhodnou   metodu   psaní   podle   individuálních   možností   každého   žáka.   V   samostatném   předmětu   podporujeme   rozvoj komunikace   -   jak   klasické   orální,   tak   augmentativní   (znaky,   gesta,   symboly,   komunikační   tabulky   apod.).   Upevňujeme   matematické   představy tak, aby se na ně dalo v dalším stupni navázat postupným rozšiřováním početního oboru, matematických úkonů a poznatků.
Rozvíjíme   estetické   cítění   a   vnímání   při   hudebních   a   výtvarných   činnostech   a   napříč   předměty   také   jemnou   i   hrubou   motoriku.   Učíme   žáky     základním   pracovním   návykům   s   důrazem   na   individuální   možnosti   každého   jednotlivce   a   podporujeme   spolupráci   ve   skupině.   V   neposlední řadě   získávají   žáci   poznatky   z   oblasti   společenského   života,   přírody,   zdraví.   Vzhledem   ke   speciálním   vzdělávacím   potřebám   žáků   je   možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.
Učební   plán   je   rozšířen   o   předměty   speciálně   pedagogické   péče   s   prvky   terapie.   Pracujeme   individuálně   nebo   ve   skupinkách,   pro   práci využíváme   jak   klasické   pomůcky,   tak   moderní   techniku.   Materiály   přizpůsobujeme   nebo   přímo   vytváříme   podle   potřeb   žáků.   Všechny   získané poznatky vztahujeme přímo k praktickému využití tak, aby žák směřoval ke získání všech klíčových kompetencí, uvedených v ŠVP.
Výuka žáků na druhém stupni (7.- 10. ročník)
Výuka   na   2.   stupni   probíhá   v   souladu   s   ŠVP.   Metodika   čtení   a   psaní   je   zvolena   pro   každého   žáka   tak,   aby   odpovídala   jeho   speciálním vzdělávacím   potřebám,   navazuje   na   znalosti   získané   z   1.   stupně   a   dále   je   rozšiřuje.   Při   čtení   navazujeme   na   zvolenou   metodu,   tedy   globální, analyticko – syntetickou   či   genetickou.   Žáci   píší   převážně   velkým   tiskacím   písmem   a   pracují   i   na   počítači.   Využíváme   interaktivní   tabuli   a speciálně   upravené   klávesnice   apod.   Pedagogové   sami   vytvářejí   materiály   tak,   aby   výuka   ve   všech   předmětech   spolu   souvisela.   Žáci   čtou   a píší   slova,   věty   nebo   celé   texty   s   obsahem,   který   odpovídá   tematickým   celkům   dle   předmětů   Člověk   a   příroda,   Člověk   a   společnost,   Výchova ke zdraví.
Při   hudebních   a   výtvarných   aktivitách   zařazujeme   prvky   terapií   a   stimulační   aktivity.   Pro   naše   žáky   je   velmi   důležitý   předmět   Člověk   a   svět práce,   který   zdokonaluje   dříve   získané   poznatky   při   vaření,   práci   v   dílně,   na   zahradě.   Máme   zpracovanou   také   metodiku   práce   s keramickou hlínou. Snažíme se o rozvoj jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných a pracovních dovedností.
Podpora   komunikace   patří   nejen   do   předmětu   Řečová   výchova,   ale   provází   celý   školní   režim.   Rozvíjíme   slovní   zásobu,   sociální   komunikaci apod.   Směřujeme   k   rozvoji   sociálních   dovedností   tak,   aby   se   žáci   dokázali   přizpůsobit   běžným   situacím,   orientovat   se   v   nich   a   vyjádřit   své potřeby. Využíváme rehabilitační a kompenzační pomůcky, didaktické pomůcky a materiály upravujeme podle potřeb žáků.
V rámci probíhajících projektů se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.
Vzdělávání v třídě přípravného stupně základní školy speciální
Předškolní   vzdělání   dětem   v   přípravném   stupni   základní   školy   speciální   nabízíme   před   zahájením   povinné   školní   docházky.   Tento   rok   je věnovaný   hlavně   adaptaci   na   nové   prostředí.   Děti   se   seznamují   se   školou.   Pomalu   nenásilnou   formou   vstřebávají   i   školní   režim.   Během přípravného   roku   probíhá   výuka   dle   Školního   vzdělávacího   programu   pro   přípravný   stupeň   základní   školy   speciální   (ŠVP   PS   ZŠS),   který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
Cílem   příipravného   stupně   je   získat   kladný   vztah   ke   škole   a   učení   samotnému.   Proto   využíváme   učení   prožitkem.   Jde   o   praktickou   výuku   se zapojením   vlastní   zkušenosti,   praktický   nácvik   se   zapojením   smyslů.   Pro   děti   je   tato   výuka   více   atraktivní   a   motivuje   je   ke   spontánnímu   učení. Ve   třídě   je   4   -   6   žáků   a   2   speciální   pedagogové,   což   umožňuje   pracovat   s   dětmi   individuálně,   ale   i   ve   skupině.   Skupinová   práce   je   velice důležitá   i   pro   zvládání   výuky   ve   škole.   Děti   se   učí   dát   prostor   svým   spolužákům,   vzájemně   spolupracovat   a   komunikovat.   Účastní   se   všech akcí   pořádaných   školou   a   tím   se   zapojují   i   mezi   žáky   z   jiných   tříd.   Výuka   není   však   omezena   jen   na   pobyt   ve   škole.   V   rámci   rozvoje   sociálních dovedností navštěvujeme různé kulturní a sportovní akce, ozdravná zařízení a vyjíždíme s dětmi na výlety.
Odpolední zajmové činnosti v rámci Školní družiny
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Výuka
Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz
Výuka žáků na druhém stupni (7.- 10. ročník)
Výletník    –   odpolední   aktivita,   která   probíhá   jednou   za   14   dní   formou   poznávacích,   sportovních   a   kulturně   zaměřených   výletů.   Při   těchto výletech   si   děti   prohlubovaly   schopnost   orientovat   se   v   novém   prostředí   mimo   školu,   spolupráci   ve   skupině   a   podřízení   se   potřebám   ostatních, rozlišení   vhodnosti   či   nevhodnosti   svého   chování   a   uplatnění   získaných   vzorců   chování   ve   správných   situacích.   Ve   školním   roce   2017/2018 byla   navázána   úzká   spolupráce   se   ZŠ   Jakutská.   Žáci   této   školy   s   námi   jednou   měsíčně   chodí   na   výlety   a   při   těchto   setkáních   vznikla   nová přátelství žáků naší školy s dětmi z běžné základní školy. Zpívání    –   děti   zde   mají   možnost   vnímat   a   vyjadřovat   své   pocity   pomocí   tónů   a   rytmu.   Tato   odpolední   aktivita   je   velmi   oblíbená.   Děti   zde   mají možnost   výběru   písně   pomocí   obrázků   a   tím   se   i   písně   učí.   Hudbu   doprovázejí   hrou   na   různé   rytmické   nástroje   (Orffovy   a   jiné)   a   doplňují pohybovými   aktivitami   –   tancem   nebo   hrou   na   tělo,   kde   rozvíjejí   vizuomotorickou   koordinaci.      Do   této   odpolední   aktivity   jsou   zařazeny   i relaxační chvilky a cílem je navodit příjemnou atmosféru. Keramika    -   při   činnostech   s   keramickou   hlínou   mají   děti   příležitost   přímého   kontaktu   s   přírodním   materiálem.   Modelování   a   hra   s   hlínou   je výborným   prostředkem   relaxace   a   uvolnění   energie.   Zde   děti   uplatní   svou   vlastní   fantazii,   osobitý   styl,   emoce   a   přání.   Hlína   je   materiál,   který přirozeně působí rehabilitačně - umožňuje procvičování prstů a uvolňování zápěstí, rozvoj jemné motoriky. Kreslení    -   při   skupinových   výtvarných   aktivitách   rozvíjíme   schopnost   komunikace   mezi   dětmi   a   vnímání   světa   kolem.   Do   této   odpolední   aktivity zařazujeme   kresbu,   malbu,   experimentování   s   barvami,   tiskařské   techniky   nebo   koláže   z   přírodnin.   Tyto   výtvarné   techniky   pomohou   žákům podněcovat   smysly   jako   je   zrak   a   hmat.   Žáci   jsou   podporovaní   v   realizaci   vlastních   nápadů,   čímž   jsou   vedeni   k   samostatnosti.   Tím   rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí. Počítače    –   v   této   odpolední   aktivitě   se   děti   učí   ovládat   počítač   a   jeho   příslušenství.   Pracuje   se   s   interaktivní   tabulí,   klávesnicí,   různými programy   pro   úpravu   textu   a   fotografií,   internetem   a   při   činnostech   využíváme   tiskárnu   nebo   scanner.   Nově   je   v   této   odpolední   aktivitě zavedena   práce   s   tabletem,   kde   se   děti   učí   pracovat   s   výukovými   aplikacemi.   V   tomto   školním   roce   se   rovněž   děti   učily   pracovat   s   interaktivní elektronickou tužkou. Při této činnosti rozvíjely svou fantazii, postřeh a práci v kolektivu.   Relaxační   cvičení    –   náplní   relaxačního   cvičení   je   fyzická   i   psychická   relaxace,   stimulace   sluchové,   zrakové,   hmatové   i   čichové   percepce   za využití   technik   z   konceptu   bazální   stimulace   (podpora   vnímání,   komunikace   i   pohybových   schopností),   orofaciální   stimulace,   míčkové   facilitace a tramporelaxace na kruhové trampolíně.   Vaření   –   je   další   velmi   oblíbenou   pracovní   aktivitou.   Děti   se   učí   bezpečně   ovládat   kuchyňské   náčiní   i   přístroje.   Seznamují   se   s   různými potravinami,   jejich   chutěmi   a   vůněmi.   Připravují   z   nich   podle   psaných   nebo   obrázkových   receptů   jednoduché   studené   a   na   různý   způsob tepelně upravené pokrmy. Během přípravy jídel se děti seznamovaly s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Golf   bez   bariér    -   jednou   za   14   dní   probíhá   v   naší   škole   výuka   golfu   dle   výukového   programu   SNAG   (Starting   New   At   Golf).   Hra   obsahuje všechny   prvky   golfu,   ale   v   upravené   podobě,   což   z   něj   činí   snadný   a   zábavný   způsob,   jak   se   naučit   základy   golfu.   Provozování   této   sportovní aktivity   není   omezeno   věkem,   vzrůstem   ani   kondicí.   Může   se   hrát   kdekoliv   (venku   i   uvnitř)   a   kdykoliv   (celoročně).   Míčky   se   podobají   tenisákům, hole   se   podobají   tenisákům,   hole   jsou   vyrobeny   z   plastu   a   všechny   pomůcky   jsou   konstruovány   tak,   aby   dětem   pomáhaly   dosáhnout   úspěchu co   nejsnáze.   SNAG   trénuje   rovnováhu,   koordinaci,   vizuální   vnímání   a   spolupráci   očí   a   rukou.   Kromě   hry   pro   zábavu   je   často   využíván   i   v rehabilitačních a terapeutických zařízeních.